Justysiula

56 tekstów – auto­rem jest Jus­ty­siula.

Szcze­rość to nie chamstwo. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 grudnia 2013, 23:01

Naj­gor­sze jest pier­wsze pięć dni po weeken­dzie :) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 grudnia 2013, 22:15

-Jak bar­dzo Ci na nim zależy?
-Za bardzo... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 grudnia 2013, 20:33

I ten mo­ment kiedy poz­na­jesz tą je­dyną osobę i two­je życie zmienia się na zawsze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 grudnia 2013, 23:18

Kiedyś wszys­tkie czar­ne dni obróci­my w dob­ry żart. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 grudnia 2013, 22:32

Tym­cza­sowo nie istnieję... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 grudnia 2013, 22:20

Porzu­cona ko­bieta rzad­ko marzy o tym by jej ko­lej­ny fa­cet był lep­szy od pop­rzed­niego. Zwyk­le marzy o tym, by no­wa dziew­czy­na eks była brzyd­sza, grub­sza i mniej inteligentna. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 grudnia 2013, 22:26

Cza­sem po pros­tu mu­si wywrócić się świat do góry no­gami, aby zro­zumieć, że zmiana w naszym życiu, to naj­lep­sze co mogło nas spotkać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 grudnia 2013, 22:55

Każdy z nas cze­goś żałuje, każdy z nas w nieod­po­wied­nim mo­men­cie po­wie­dział kil­ka słów za dużo. Każdy z nas cho­ciaż raz po­wie­dział "nie", wte­dy, gdy ser­ce tak cho­ler­nie błagało o "tak". Każde­mu z nas zdarzyło się wyb­rać niewłaściwą drogę, niewłaści­wego człowieka u bo­ku i niewłaści­we emoc­je. To nic złego po­pełniać błędy, prze­cież jes­teśmy tyl­ko ludźmi. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 grudnia 2013, 22:38

-Dlacze­go nauka nie wchodzi mi tak jak tek­sty piosenek?
-Bo mu­zyka ma sens. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 grudnia 2013, 23:05

Justysiula

Zeszyty
  • :( – Mówią że sztuką jest wy­baczać ... według mnie sztuką jest po­now­nie zaufać . 

  • < 3 – Umiesz liczyć . ? Licz na siebie . ! 

  • Najlepsze cytaty .  – Zbiór naj­lep­szych cy­tatów . 

  • Przeznaczenie .  – Człowiek zbyt późno poj­mu­je o co nap­rawdę war­to wal­czyć . :* 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Justysiula

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność